Panel používateľa

Inovačné vzdelávanie - Dieťa a hudba, pohyb a hra 2

Inovačné vzdelávanie - Dieťa a hudba, pohyb a hra 2

Hodnotenie produktu: 4.67/5 (42x)

Vaše hodnotenie:

NOVINKA

inovačné vzdelávanie pre pedagógov

75 € s DPH

Import kód: 1878

Dostupnosť: Skladom

Značka: Pro Solutions

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. 

Evidenčné číslo: 8/2020-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Dieťa a hudba, pohyb a hra 2 je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg

Hlavný cieľ programu: rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie pedagógov o inovatívne postupy v hudobnej pedagogike s cieľom rozvoja osobnosti dieťaťa/žiaka prostriedkami hudobného umenia.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

 • Osvojiť si metódy a formy práce, ktoré vedú deti/žiakov k získaniu schopnosti vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje prostredníctvom hudobných a umeleckých činností.
 • Získať vedomosti a zručnosti absolventa vzdelávania komunikovať hudobnými prostriedkami, uplatňovať ich pri aktívnom vnímaní umeleckých diel a pri vlastnej tvorivosti.
 • Aplikovať hudobno-pohybové hry do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Získané profesijné kompetencie:

 • absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu.
 • dokáže tvorivo projektovať praktické sprostredkovanie hudby deťom predprimárneho veku.
 • prostredníctvom hudobného umenia a hudobno-pohybových činností vytvára priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí.

Vzdelávanie plánujeme najbližšie realizovať v mestách


o termíne vás budeme informovať

Voľbu Vášho mesta napíšte 

1. do prihlášky
2. do poznámky v poslednom kroku objednávky

O ďalších podmienkach Vás budeme informovať emailom.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU

Nový komentár

* (Povinné)

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info