Panel používateľa

Prečo nakupovať u nás

  • Zdravé sebavedomie a dobré vzťahy. Ako ich ovplyvňujú vzdelávacie hry a hračky?
  • Naše NOVINKY!
  • 8 spôsobov, ako podporiť detskú kreativitu
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Doručenie tovaru nad 50,- Eur zdarma

Doručenie tovaru nad 50,- Eur zdarma

Nakupujte v našom e-shope Vnímavé deti výhodne a šetrite! Pri nákupe hier a hračiek pre deti v minimálnej hodnote 50 eur máte poštovné zdarma. Vyberte si z našej ponuky edukačné hry alebo didaktické pomôcky, vyberte si modelovaciu hmotu či kinetický piesok, nájdite pekné detské knihy alebo kvalitné stavebnice a šetrite poštovné.

Cena za doručenie tovaru len 3,50 €. Doručenie tovaru realizujeme kuriérskou spoločnosťou priamo do Vašich rúk. A čo je najlepšie, stačí si objednať tovar v celkovej výške 50,- Eur a balík Vám doručíme úplne zdarma!

Telefonické objednávky a osobný odber tovaru

Telefonické objednávky a osobný odber tovaru

Objednajte si tovar telefonicky, rýchlo. Radi Vám s výberom poradíme.
Každý pracovný deň v čase od 8,30 do 16,00 hod. prijímame aj telefonické objednávky tovaru. Náš tím Vám poradí, vysvetlí a s ochotou odpovie na všetky Vaše prípadné otázky.

Volajte na telefónne číslo +421 2 546 305 24 (5) alebo na mobil +421 918 322 199.

Ak si tovar objednáte prostredníctvom nášho e-shopu www.vnimavedeti.sk, budeme Vás telefonicky informovať, kedy si ho môžete vyzdvihnúť. Tovar Vám budeme rezervovať 4 pracovné dni.

Odborné poradenstvo a individuálny prístup

Odborné poradenstvo a individuálny prístup

Neviete, aká hra alebo aktivita je vhodná pre Vaše dieťa? Nechajte si poradiť od nás!
Vďaka dlhoročnej spolupráci s pedagógmi materských škôl Vám kedykoľvek poskytneme kvalitné informácie týkajúce sa rozvoja Vášho dieťaťa prostredníctvom našich vzdelávacích hier. Pedagógovia v našom tíme sú Vám kedykoľvek k dispozícii.

Každý zákazník je pre nás dôležitý a zaslúži si individuálny prístup. Máte otázky? Potrebujete poradiť s výberom produktov? Potrebujete osobnú konzultáciu?

Sme tu pre Vás. Radi Vám zodpovieme každú otázku a obslúžime Vás. Kontaktujte nás emailom na info@vnimavedeti.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 322 199.

Záruka a reklamácie

Záruka a reklamácie

Na každý predávaný tovar v internetovom obchode www.vnimavedeti.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov).

Záručný servis poskytuje Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava, Slovensko.

Záruka a reklamácie

Na každý predávaný tovar v internetovom obchode www.vnimavedeti.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov). Plynie dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky na 02/54630525 (v pracovných dňoch od 8:30 do 16:30), e-mailom: prosolutions@prosolutions.sk.

Na Vaše e-maily Vám odpovieme do troch pracovných dní.

Ak ste prevzali neúplnú zásielku alebo poškodený tovar, informujte nás telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od prevzatia. Pokiaľ tak neurobíte, môžete uplatniť nároky z vád zistených po dodaní tovaru len keď preukážete, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Ak je zásielka viditeľne poškodená, resp. je poškodený obal balíka, máte právo ju neprevziať. Bezodkladne nás o takejto situácii informujte.
Na základe e-mailovej alebo písomnej komunikácie kupujúci doručí reklamovaný tovar a doklad o prevzatí tovaru (zaplatení), ktorý zároveň slúži ako záručný list, do sídla predávajúceho.
Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, čistý, s kópiou faktúry, opisom závady a príslušnými kontaktmi na kupujúceho. Tovar na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na bezplatnú záručnú opravu u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
Reklamovaný kus môže predávajúci kupujúcemu vymeniť za rovnaký tovar, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí ťažkosti, za tovar do hodnoty reklamovaného tovaru podľa výberu kupujúceho, alebo predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú sumu za reklamovaný tovar na jeho bankový účet.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tovar je nutné zaslať na adresu Pro Solutions s.r.o. (viď kontakty) alebo ho doručiť osobne. Pri vrátení tovaru prosím priložte kópiu dokladu o zaplatení.

Pokiaľ sa nerozhodnete vybrať si z našej ponuky iný tovar v hodnote Vami vráteného tovaru, vrátime Vám kúpnu cenu (vrátane nákladov na doručenie pri kúpe tovaru) do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Vám v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

Predávajúci odpovie na e-maily alebo listy kupujúceho do troch pracovných dní.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z.

Pravidlá pre reklamácie a vrátenie tovaru platia od 27. mája 2014.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje. U nás nakupujete bezpečne.

Ochrana osobných údajov

Vážení klienti,
v snahe poskytovať služby v čo najvyššej kvalite a v záujme rýchleho spracovania Vašej objednávky sú potrebné niektoré Vaše osobné údaje.
Informačný systém e-shopu www.vnimavedeti.sk je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a bolo mu pridelené registračné číslo 201414456.
Pre zrealizovanie nákupu a jeho doručenie je potrebné nasledovné údaje:
- ak nakupujete ako fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko vrátane PSČ a krajiny,
- ak nakupujete ako firma: obchodný názov spoločnosti, IČO, DIČ, ak ste platcom DPH tiež IČ DPH, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ a krajiny, e-mailovú adresu, telefónne číslo (pre potreby komunikácie a kuriérskej služby),inú adresu, na ktorú si želáte doručiť objednaný tovar.

Účel spracovania osobných údajov:
- vystavenie daňového dokladu – faktúry objednaného tovaru v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred doručením tovaru,
- potvrdenie objednávky, platby za tovar a doručenia zakúpeného tovaru prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky,
- evidencia objednávok pre prípad reklamácie zo strany zákazníka.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie"), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje prostredníctvom internetovej stránky, poskytuje dobrovoľne. Kupujúci tiež zodpovedá za pravdivosť poskytnutých údajov. Kupujúci môže svoje osobné údaje aktualizovať v sekcii Registrácia – Osobné údaje.

Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje iným subjektom. Výnimku tvoria organizácie, s ktorými spolupracujeme z dôvodu vybavenia objednávky (napr. kuriérska služba).
Pri platbe prostredníctvom TatraPay a CardPay prebieha celý proces zadávania informácií pre prístup do internetbankingu na stránke banky a prevádzkovateľ internetového obchodu nemá prístup k údajom, ktoré kupujúci zadal pri prihlásení.
Predávajúci chráni osobné údaje kupujúceho pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania alebo zneužitím.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
Kupujúci má právo namietať voči poskytovaniu a spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adrese info@vnimavedeti.sk.

 

 

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie